Ga naar de inhoud

Algemene leveringsvoorwaarden Magic Print te Rijswijk en Den Haag

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten te sluiten tussen Magic Print, onderdeel van Multi Textiles te Rijswijk en Den Haag (“Verkoper”) en een wederpartij (“Afnemer”) strekkende tot levering van producten (“Producten”) en diensten (“Diensten”) door Verkoper, alsmede op de aan die overeenkomst ten grondslag liggende rechtshandelingen. Magic Print is de handelsnaam.

1.2 Aanvullende en afwijkende voorwaarden zijn uitsluitend van kracht indien en voor zover dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Mondelinge aanbiedingen en toezeggingen verbinden Verkoper slechts nadat en voor zover Verkoper deze schriftelijk heeft bevestigd. Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend, in welke vorm ook gedaan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders vermeld. Indien Afnemer langs elektronische weg een verklaring inhoudende een aanbod of aanvaarding aan Verkoper heeft doen toekomen, dan wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen indien Verkoper hetzij die verklaring van Afnemer langs elektronische weg heeft bevestigd, hetzij een aanvang heeft genomen met de uitlevering van de Producten en/of Diensten.

2.2 Orders die mondeling zijn geplaatst dienen, indien dat door Verkoper wordt verlangd, schriftelijk door Afnemer te worden bevestigd.

2.3 Toezending van aanbiedingen en/of documentatie door Verkoper verplicht ons niet tot acceptatie van een order.

2.4 Verkoper en Afnemer komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Verkoper gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

3. Prijzen

3.1 De Prijzen zijn gebaseerd op de soort en de omvang van de te leveren Producten en/of Diensten zoals op internet en offertes wordt vermeld. De prijzen zijn netto, Ex verzendkosten en exclusief BTW. Genoemde prijzen zijn excl. bedrukking, tenzij anders vermeld bij product.

3.2 Verkoper heeft het recht de overeengekomen prijzen vóór de aflevering te wijzigen in geval van stijgingen van de prijzen van kostprijsfactoren zoals fluctuaties in wisselkoersen, grondstoffen, loonkosten of in geval van overheidsmaatregelen, wanneer deze stijgingen of maatregelen zich hebben voor gedaan na het moment van de totstandkoming van de overeenkomst maar vóór het moment van aflevering.

3.3 Alle prijzen zijn netto indien niet uitdrukkelijk anders schriftelijk is vermeld.

4. Levering

4.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal levering plaatsvinden door Verkoper. Niettegenstaande het bepaalde in artikel 3, zal voor leveringen van kleine hoeveelheden Producten een opslag aan de prijzen worden toegevoegd, welke leveringen van kleine hoeveelheden en opslagen nader zijn omschreven in de offertes.Het minimum aantal voor zeefdruk is 10 stuks op door Magic Print geleverd textiel,voor borduren bedraagt dit 20 stuks,voor Dtf 10 stuks en alle andere technieken 10 stuks.

4.2 Afnemer is verplicht om de Producten af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden geleverd en, wanneer is overeengekomen dat Verkoper tevens Diensten verricht, om hiertoe aan Verkoper alle mogelijkheden en medewerking te bieden.

4.3 Indien Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, of met het anderszins verlenen van medewerking noodzakelijk voor de afname van Producten en/of Diensten, is Verkoper gerechtigd voor rekening en risico van Afnemer terzake alle maatregelen (zoals opslag onder derden) te nemen, die Verkoper wenselijk voorkomen, onverminderd het recht van Verkoper de koopprijs of bedongen vergoeding te vorderen, dan wel aan een derde te leveren. De extra kosten en de eventuele schade, die in dit geval voor Verkoper ontstaan, kunnen op de Afnemer worden verhaald. Wanneer Verkoper in dit geval Producten aan een derde levert, is Verkoper gerechtigd hetgeen hij voor die Producten minder ontvangt op Afnemer te verhalen.

4.4 Door Verkoper opgegeven levertijden of andere termijnen zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Magic Print streeft ernaar elke opdracht tussen de 7 en 14 werkdagen te leveren. Bij een, al dan niet door Verkoper aan Afnemer vooraf meegedeelde, niet tijdige levering van Producten en/of niet tijdig verrichten van Diensten, dient Verkoper derhalve in gebreke te worden gesteld, waarbij Verkoper een volgens hem redelijke termijn wordt gegeven om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Bij overschrijding van deze verlengde termijn is Afnemer slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor zover er nog geen Producten zijn geleverd of Diensten zijn verricht. Verkoper is echter nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder maar niet tot beperkt tot winstderving en bedrijfsschade, als gevolg van vertragingen.

4.5 Het is Verkoper toegestaan geplaatste orders in gedeelten uit te voeren. Indien de orders in gedeelten worden uitgevoerd, is Verkoper gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.6 Verkoper is gerechtigd de kosten van eventuele verpakking afzonderlijk in rekening te brengen. De verpakking wordt niet teruggenomen. Mocht Verkoper daartoe echter op grond van wet- of regelgeving worden gehouden, dan zijn de kosten die aan de terugneming of de verwerking van deze verpakking zijn verbonden, voor rekening van Afnemer.

4.7 Verkoper kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het op voorraad zijn van de bestelde artikelen , in de periode tussen het aanbieden van de offerte en het plaatsen danwel betalen van de bestelling door klant.De voorraden bij de leverancier veranderen dagelijks en kunnen tijdens het verstrekken van de offerte en plaatsen van de bestelling door klant veranderen.

4.8 Opdrachten waarvoor textiel besteld is en waarvoor al werkzaamheden zijn verricht zoals het maken van films,zeeframen,borduurkaarten en textieltransfers  of andere bedrukkingstechnieken kunnen niet geannuleerd worden, en volgt er geen terugbetaling van eventuele aanbetaling of complete betaling van de opdracht.

5. Print Producten

5.1 Indien Verkoper orders ontvangt met betrekking tot producten ten behoeve van Afnemer te bedrukken (“Print Producten”), is Afnemer verplicht tot het aanleveren van direct reproduceerbaar materiaal van, naar het redelijke oordeel van Verkoper, goede kwaliteit.

5.2 De kleur van de Print Producten kan in werkelijkheid afwijken van de geleverde logo’s. We kunnen geen kleurgaranties geven. U kunt ten alle tijde een proefexemplaar bestellen ter beoordeling van de kwaliteit of exacte kleuren.

5.3 Tot het afgeven van een drukproef van Print Producten (“Drukproef”) voorafgaande aan de vervaardiging van dergelijke producten, is Verkoper uitsluitend gehouden indien en voorzover dat voor of bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen. In dergelijke gevallen is Verkoper gehouden om Afnemer een Drukproef toe te sturen ter goedkeuring. Afnemer is gehouden om binnen 24 uur na ontvangst van de Drukproef, aan Verkoper zijn goedkeuring dan wel zijn afkeuring mede te delen.

5.4 Geringe afwijkingen van de Print Producten van de Drukproef, waaronder maar niet beperkt tot kleurschakeringen, logo en/of afmetingen zullen niet kwalificeren als een tekortkoming aan de zijde van Verkoper.

5.5 Een Drukproef wordt geacht door Afnemer te zijn goedgekeurd, indien Afnemer niet binnen 5 werkdagen na ontvangst van de Drukproef zijn afwijzing kenbaar heeft gemaakt.

5.6 Alle kosten in verband met de door Verkoper te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de Print Producten zullen afzonderlijk bij Afnemer worden gefactureerd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.7 Verkoper is gerechtigd om 10 % meer of minder van het door Afnemer in de order aangegeven aantal Print Producten te leveren aan en te factureren bij Afnemer.

5.8 De kleding dient op maximaal 40 graden ,binnenstebuiten gewassen te worden.Er mag niet over de bedrukkingen worden gestreken en de kleding mag niet in de wasdroger aangezien de temperaturen van de wasdrogers hoog is waardoor de bedrukkingen kunnen gaan barsten, scheuren of loslaten. Verkoper geeft dan ook alleen garantie op de bedrukkingen ,mits deze gemeld zijn na 7 werkdagen en de kleding nog niet is gewassen.

6. Textiel Producten

6.1 Indien Verkoper orders ontvangt met betrekking tot textiel producten, waarvan Afnemer zelf onder meer kleur, type en maat bepaalt (“Textiel Producten”), kan Afnemer een sample van dergelijke producten bestellen. Bestelling van een sample dient voor of bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk uitdrukkelijk overeen gekomen te worden door Afnemer en Verkoper. Afnemer is gehouden om binnen 24 uur na ontvangst van het sample, aan Verkoper zijn goedkeuring dan wel zijn afkeuring mede te delen.Samples dienen te worden betaald door afnemer tegen een hoger bedrag dan de uiteindelijke prijs zal bedragen,bij een bestelling van het sample voorbeeld zal er een verrekening plaatsvinden met de uiteindelijke prijs per artikel van de bestelling.

6.2 Geringe afwijkingen van de Textiel Producten van het Staalmonster, waaronder maar niet beperkt tot kleur, maat en/of logos, zullen niet kwalificeren als een tekortkoming aan de zijde van Verkoper. Fabricage fouten van het geleverde textiel kunnen niet verweten worden aan Magic Print ,maar aan de leverancier van het textiel. Magic Print zal in deze reclameren bij de leverancier en trachten tot een voor de klant acceptabele oplossing te komen.

6.3 Een Staalmonster wordt geacht door Afnemer te zijn goedgekeurd, indien Afnemer niet binnen 5 werkdagen na ontvangst van het Staalmonster zijn afwijzing kenbaar heeft gemaakt.

6.4 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 11, komen in het geval dat door Afnemer een Staalmonster is besteld en is goedgekeurd overeenkomstig artikel 6.2 en 6.3, alle mogelijke vorderingen die tot strekking hebben dat de aan Afnemer geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, te vervallen.

6.5 Alle kosten in verband met de door Verkoper te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de Textiel Producten zullen afzonderlijk bij Afnemer worden gefactureerd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6.6 Verkoper is gerechtigd om 5 % meer of minder van het door Afnemer in de order aangegeven aantal Textiel Producten te leveren aan en te factureren bij Afnemer.

6.7 Bedrukt en/of geborduurd textiel dient op maximaal 40 graden gewassen te worden,binnenstebuiten ,zonder toevoeging van bleekmiddelen,en er kan niet over de bedrukkingen heen worden gestreken.met het gebruik van een wasdroger komt direct de garantie te vervallen.

6.8 Standaard afmetingen van de bedrukkingen zijn ; borstlogo 10-15 cm mits schriftelijk (per email) anders is aangegeven door afnemer en overeengekomen met verkoper,rugbedrukkingen 30×20 cm (a4) mits schriftelijk (per email) anders is aangegeven door afnemer en overeengekomen met verkoper.Hetzelfde geldt voor de te borduren logo’s en de dtg bedrukkingen.

7. Betalingen

7.1 Bij het plaatsen van een order/opdracht gaat de koper/klant accoord met de betalingsvoorwaarden van Magic Print.  Magic Print kent de volgende betaalwijzen; 1.Betaling vooraf 2. 50% vooruit betaling en 50% contant of pinnen bij aflevering.(na schriftelijke toestemming van Magic Print)3. Contante betaling of pinnen bij aflevering of afhalen. 4. 14 dagen betalingstermijn na schriftelijke bevestiging van Magic print en na aanvraag en goedkeuring van onze kredietverzekeraar.    Afnemer is niet tot aftrek, opschorting of verrekening gerechtigd.

Bij het niet op tijd voldoen van de betaling zoals eerder vermeld hierboven schakelen wij incasso, onze kredietverzekeraar in. alle voortkomende kosten zijn voor de afnemer (ook wel te noemen klant).

7.2 Onverminderd de aan Verkoper toekomende rechten voortvloeiend uit de wet of overeenkomst, is de Afnemer indien hij enig door hem verschuldigd bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft voldaan, in verzuim en zijn alle vorderingen van Verkoper onmiddellijk opeisbaar tot het volle bedrag. Verkoper heeft dan tevens aanspraak op vergoeding van wettelijke rente (zoals deze geldt voor handelsovereenkomsten) vermeerderd met twee procent, over het openstaande bedrag tot het moment van volledige betaling.

7.3 Wanneer Afnemer niet binnen 2 dagen na factuurdatum schriftelijk een gegronde aanmerking heeft gemaakt op het factuurbedrag, wordt hij geacht dit bedrag te hebben goedgekeurd.

7.4 Ingeval van niet stipte betaling door Afnemer, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening, waaronder in ieder geval zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, deurwaarders en advocaten, welke kosten tenminste 15% van het totaal verschuldigde bedrag beslaan met een minimum van Euro 500 (exclusief BTW). Het in dit lid bepaalde laat onverlet de overige aan Verkoper toekomende rechten uit de wet of deze algemene voorwaarden.

7.5 Afnemer is verplicht alle door Verkoper gemaakte kosten te vergoeden die verband houden met een gerechtelijke procedure waarbij Afnemer volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn begrepen de kosten van externe deskundigen, deurwaarders en advocaten en dergelijke, ook voor zover deze het door de rechter terzake toegewezen bedrag overtreffen.

7.6 Indien de afnemer besteld heeft en akkoord heeft gegeven op de opdrachtbevestiging, worden er 20% annuleringskosten in rekening gebracht bij annulering van de order.

8 Conformiteit

8.1 De afgeleverde Producten mogen in gewicht, maat, getal, kleur, concentratie, samenstelling, soortelijk gewicht, 5 % afwijken van hetgeen is overeengekomen.

8.2 Monsters en modellen worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. Aan afbeeldingen van Producten in catalogi/internet/offerte en/of ander advertentie- of promotiemateriaal van Verkoper of aanprijzingen in het algemeen gedaan door Verkoper kunnen door Afnemer geen rechten worden ontleend.

8.3 Magic Print is niet verantwoordelijk  voor de pasvormen en de afmetingen van de maten van de door Magic Print geleverde merken,Magic Print gaat uit van de specificaties gegeven door de producenten en hun maatvoeringen aangegeven van XS tot 6XXL. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het bestellen van de juiste maten en kleuren, Verkoper kan slechts adviseren op basis van ervaring waar geen rechten aan kunnen worden ontleend.

9. Vergunningen e.d.

9.1 Afnemer is er voor verantwoordelijk dat alle vergunningen, concessies, licenties, toestemmingen e.d. die nodig mochten zijn voor het door Verkoper kunnen leveren van de producten en voor het anderszins door Verkoper kunnen voldoen aan zijn verplichtingen tijdig en in de juiste vorm zijn verkregen.

9.2 De kosten verbonden aan het verkrijgen van dergelijke vergunningen, concessies, licenties, toestemmingen e.d. zijn voor rekening van Afnemer.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Verkoper behoudt zich de eigendom voor van de aan Afnemer geleverde en te leveren Producten totdat volledige betaling is ontvangen uit hoofde van alle koopprijzen, alsmede van eventueel door Afnemer verschuldigde bedragen met betrekking tot de verrichte Diensten en van vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten door Afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen.

10.2 Zolang de eigendom van de afgeleverde Producten niet op Afnemer is overgegaan mag deze de Producten niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen.

10.3 Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Verkoper op te slaan. Hij is tevens verplicht deze Producten te verzekeren tegen brand- en waterschade en diefstal. Eventuele aanspraken van Afnemer uit hoofde van deze verzekeringen zullen op eerste verzoek van Verkoper door Afnemer aan Verkoper worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Verkoper jegens Afnemer.

10.4 Indien Afnemer tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens Verkoper, of Verkoper goede grond geeft te vrezen dat hij in de nakoming van die verplichtingen zal tekortschieten, is Verkoper bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten terug te nemen, onverminderd zijn recht op verdere schadevergoeding. Afnemer is verplicht te dier zake alle medewerking te verschaffen. Alle kosten die verband houden met de terugneming zijn voor rekening van Afnemer. Indien de Afnemer na terugneming alsnog aan al zijn verplichtingen jegens verkoper voldoet, zijn alle kosten die verband houden met de teruggave van de teruggenomen Producten voor rekening van Afnemer.

11. Klachten

11.1 De Afnemer dient de Producten bij levering te onderzoeken op tekorten zichtbare gebreken en, indien gebreken of tekorten worden geconstateerd, hiervan onmiddellijk na aflevering schriftelijk en gemotiveerd melding te maken aan Verkoper. Niet-zichtbare gebreken dient de Afnemer binnen 2 dagen na ontdekking en in ieder geval binnen 2 dagen nadat Afnemer deze redelijkerwijs had behoren te ontdekken aan Verkoper te melden.Dit geldt ook voor de evt foute bedrukkingen/borduringen en de daarvoor gebruikte materialen.

11.2 Afnemer is gehouden om na indiening van de voorbedoelde klacht bij Verkoper aan Verkoper alle medewerking te verlenen om de klacht op zijn gegrondheid te onderzoeken. Indien de klacht van Afnemer ongegrond blijkt te zijn, komen de kosten van onderzoek voor rekening van Afnemer.

11.3 Indien Verkoper heeft kunnen constateren dat sprake is van een gebrek of een tekort en welk gebrek of tekort hem tijdig door Afnemer is gemeld, dan is Verkoper, te zijner keuze, uitsluitend gehouden tot vervanging van de gebrekkige Producten, aflevering van de ontbrekende Producten of het bedrag dat in verband met de gebrekkige zaak in rekening is gebracht te crediteren of (gedeeltelijke) terug te betalen. Als Verkoper kiest voor teruggave van (een deel van) de koopprijs, dan zullen eerst de gebrekkige Producten (de gehele order) door Afnemer aan Verkoper dienen te worden geretourneerd.Kleding die gedragen is door afnemer of door personen aan wie afnemer heeft geleverd of gewassen is wordt geen garantie op verleend. Mochten er aan de kleding gebreken zijn ,dan zal verkoper dit melden aan de leverancier en de kleding ter beoordeling retourneren aan de leverancier. Mocht blijken dat de gebreken zijn ontstaan door productiefouten in de kleding dan zullen deze moeten worden vergoedt door de leverancier.

11.4 Afnemer zal in geen geval enige aanspraak tegen Verkoper kunnen doen gelden indien de Producten na levering geheel of gedeeltelijk zijn gerbruikt, be- of verwerkt of vermengd met andere Producten,o.a extra bedrukkingen/borduringen die niet gedaan zijn door of namens Verkoper.

11.5 Iedere aanspraak tot betaling van een geldbedrag en/of vervanging van de zaak, uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst vervalt op het vroegste van de navolgende momenten: a) bij niet tijdige melding overeenkomstig artikel 11.1 of b) 1 maand na het moment van aflevering. Voorzover het Producten betreft met een waarde van minder dan Euro 700,-, .

12. Overmacht

12.1 Indien Verkoper niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen (overmacht) is hij niet aansprakelijk. Voor zover nakoming nog niet blijvend onmogelijk is worden zijn verplichtingen opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming door Verkoper niet mogelijk is langer duurt of zal duren dan 3 maanden, is Verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

12.2 Indien Verkoper bij het intreden van de overmacht aan de zijde van Verkoper en/of aan de zijde van Afnemer al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij bevoegd het reeds uitgevoerde respectievelijk het uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

12.3 Onder overmacht van Verkoper wordt in ieder geval doch niet uitsluitend verstaan alle omstandigheden ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van Verkoper kan worden verlangd, onder welke omstandigheden in ieder geval zijn begrepen transportmoeilijkheden, geheel of gedeeltelijk in gebreke zijn van (toe)leveranciers van Verkoper, geheel of gedeeltelijk in gebreke zijn van derden, die door Verkoper zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst, beperkende overheidsmaatregelen (waaronder: het niet verkrijgen van een benodigde vergunning) van welke aard ook, storing of onderbreking in de levering of beschikbaarheid van energie, storing of onderbreking in of van het functioneren van enig openbaar nutsbedrijf, storing of onderbreking of beëindiging van leverantie van grondstoffen, halffabrikaten, eindproducten, elke omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis die het gevolg is van of verband houdt met het zogenaamde millenniumprobleem, en voorts iedere omstandigheid die Verkoper redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen.

13. Aansprakelijkheid

13.1 De aansprakelijkheid van Verkoper op grond van toerekenbare tekortkoming is beperkt tot hetgeen is bepaald in artikel 11.3.

13.2 Verkoper is echter niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van Afnemer.

13.3 Afnemer vrijwaart Verkoper volledig voor alle aanspraken verband houdend met aan Afnemer geleverde Producten of Diensten, die derden uit welke hoofde ook tegen Verkoper doen gelden.

13.4 De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid geldt niet in de gevallen waarbij de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van of toerekenbaar aan Verkoper of tot de zijn bedrijfsleiding behorende ondergeschikten.

14. Verrichten van Diensten

14.1 Indien Verkoper in verband met de overeenkomst Diensten dient te verrichten, geldt dat hij daarbij de zorg van een goed opdrachtnemer in acht zal nemen. Verkoper garandeert echter nimmer het resultaat van de te verrichten Diensten.

14.2 Bij een terechte klacht en tijdig ingediende klacht in verband met de verrichte Diensten of te verrichten Diensten, is Verkoper te zijner keuze slechts gehouden om het gebrek te herstellen, de Dienst opnieuw te verrichten, of het bedrag dat in verband met de Dienst in rekening is gebracht – naar zijn redelijk oordeel geheel of gedeeltelijk – te crediteren of geheel of gedeeltelijk terug te betalen.

14.3 Alle aanspraken in verband met verrichte Diensten vervallen uiterlijk 5 werkdagen nadat de betreffende Diensten zijn verricht of hadden moeten verricht, of zoveel eerder als dat uit de wet voortvloeit.

14.4 Het bepaalde in artikel 13 is van overeenkomstige toepassing op de eventuele aansprakelijkheid in verband met de te verrichten Diensten door Verkoper of in ver band met door reeds door hem verrichte Diensten. De verwijzing in artikel 13.1 naar artikel 11.3 dient in dit kader te worden beschouwd als een verwijzing naar artikel 14.2.

15. Intellectuele eigendomsrechten

15.1 De intellectuele eigendom- en auteursrechten in alle software, tekeningen, specificaties, know how en andere informatie (in de ruimste zin van het woord) die door of namens Verkoper zijn en/of is verstrekt, berusten bij Verkoper. Het is Afnemer niet toegestaan die software, tekeningen, specificaties, know how en andere informatie van Verkoper zonder de schriftelijke toestemming van Verkoper te kopiëren. Verkoper dient alle van Verkoper ontvangen informatie en know how strikt vertrouwelijk te behandelen en het is Afnemer niet toegestaan die informatie en know how zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper aan derden mee te delen. Het is Afnemer evenmin toegestaan om deze informatie en know how aan te wenden voor andere gevallen dan waarin bij een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn uitdrukkelijk en schriftelijk is voorzien.

15.2 Het is Afnemer niet toegestaan tekeningen, software, stereotypen, mallen, gereedschappen e.d. (zelfs indien deze zijn vervaardigd in samenwerking of voor rekening van Afnemer) en de zaken die daarmee vervaardigd zijn te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper of op een andere wijze te gebruiken dan waarop bij een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, uitdrukkelijk en schriftelijk is voorzien. Films en zeeframen(bij geoffreerde prijs inbegrepen),borduurkaarten(gratis bij Magic print) e.d. blijven eigendom van Verkoper, ook indien zij zijn vervaardigd op bestelling van Afnemer en/of de kosten van vervaardiging aan Afnemer in rekening zijn gebracht. Indien bij de nakoming van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, intellectuele eigendomsrechten ontstaan en/of in het leven kunnen worden geroepen, komen deze rechten toe aan Verkoper en zullen deze rechten voorzover noodzakelijk door Afnemer aan Verkoper worden overgedragen.

15.3 Afnemer vrijwaart Verkoper tegen alle vorderingen van derden die voortvloeien uit inbreuken op een intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de vervaardiging, levering of het gebruik van een Product of Dienst, gemaakt c.q. verricht volgens specificaties van Afnemer. Deze vrijwaring geldt tevens wanneer Verkoper in opdracht van Afnemer wijzigingen in een bestaande zaak of werk dient aan te brengen.

16. Afstand van rechten door Verkoper

16.1 Een afstand van een of meerdere rechten door Verkoper met betrekking tot een overtreding van een bepaling van deze algemene voorwaarden vormt geen afstand van een of meerdere rechten met betrekking tot overtreding van andere bepalingen, noch met betrekking tot een volgende overtreding van diezelfde bepaling.

17. Diverse bepalingen

1. Magic Print is gevestigd te Rijswijk aan de Veraartlaan 12, 2288GM en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 53342178.

2. Magic print is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 18.00 uur op 070 8873306 of per email op info@magicprint.nl

3. Magic Print streeft erna om de door haar ontvangen e-mails op werkdagen binnen 1 werkdag te beantwoorden.

4. Uit informatief oogpunt sturen wij regelmatig per e-mail nieuwsbrieven aan onze klanten. Deze kunnen te allen tijde afgezegd worden.

5. Voor het vervaardigen van samples worden hogere kosten berekend ,welke na het volgen van een bestelling zullen worden verrekend met de uiteindelijke stuksprijs.De prijs voor een sample zal berekend worden naar de kosten van het textiel,de evt borduurkaart,evt film en zeefkosten en uurloon.

6. Zelf aangeleverde kleding/textiel is ten alle tijden voor eigen risico van de klant, producten geleverd door Magic Print zijn speciaal gefabriceerd om te bedrukken danwel te borduren.bij zelf aangeleverde kleding/textiel kan niet worden nagegaan of de fabrikant rekening heeft gehouden met het verhitten bij bedrukking ,of de bestendigheid van de kleding/textiel bij het borduren.

7. Bij nabestellingen van eerder geleverde opdrachten berekenen wij zeefraamkosten á 12,50 ex btw per afbeeldingen, de filmkosten brengen wij niet in rekening.

Algemene voorwaarden Magic Print, Den Haag-Rijswijk

Bewaren

Heb je een vraag?